29 oktober 2016:
Nacht van de Nacht

Actueel nieuws:

01-11-2016
"Sterren kijken tijdens Nacht van de Nacht"
Bron: JousterCourant.nl
Hyperlink Ga naar het artikel op de website van de Jouster Courant

25-10-2016
"Agenda | Nacht van de Nacht"
Bron: JousterCourant.nl
Hyperlink Ga naar het artikel op de website van de Jouster Courant

13-10-2016
Nacht van de Nacht, 29 oktober 2016
Jullie worden van harte uitgenodigd om, samen met familie, vrienden en kennissen, weer deel te nemen aan onze jaarlijkse wandeling rond het Nannewiid in de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober. Deze tocht wordt begeleid door sterrenkundige Edwin van Dijk. Zie de aankondiging in de bijlage hieronder. Deelname en koffie vooraf zijn gratis. Graag vooraf uw deelname melden via ons emailadres vriendenvanhetnannewiid@gmail.com of telefonisch 06 2017 9880. Tot ziens in de Nacht van de Nacht!
Adobe PDF document Download en bekijk de aankondiging
Hyperlink Ga naar de website van Nacht van de Nacht

26-10-2015
"Nacht van de Nacht 2015 bij Nannewiid"
Bron: JousterCourant.nl
Hyperlink Ga naar het artikel op de website van de Jouster Courant

17-10-2015
"Aandacht voor lichtvervuiling met wandeling Nannewiid"
Bron: JousterCourant.nl
Hyperlink Ga naar het artikel op de website van de Jouster Courant

17-10-2015
Nieuwsbrief nr. 15 - Oktober, 2015
Onze halfjaarlijkse nieuwsbrief is weer uit met ondermeer:
24 oktober: Nacht van de Nacht - Vrienden van het Nannewiid organiseren op 24 oktober wederom een wandeltocht rondom het Nannewiid. Bijgaand ontvangt u onze 15e nieuwsbrief met hierin de uitnodiging om, samen met familie, vrienden en kennissen, deel te nemen aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober aanstaande. We rekenen weer op een grote deelname. Graag vooraf even aanmelden via ons emailadres vriendenvanhetnannewiid@gmail.com of telefonisch via 06 - 4617 2820.
Adobe PDF document Download deze nieuwsbrief
Hyperlink Ga naar de website van Nacht van de Nacht

Recente ontwikkelingen

Midden jaren negentig is een ingrijpende en kostbare schoonmaak- en hersteloperatie uitgevoerd om het gebied en het meer te redden. Deze miljoeneninvestering heeft de waterkwaliteit verbeterd, de natuur heeft zich kunnen herstellen en is daardoor veel gevarieerder geworden.
In het najaar van 2008 werden plannen bekend voor de ontwikkeling van een zeer grootschalig recreatieterrein aan de zuidzijde van het Nannewiid. Dit ondanks dat de gemeente Skarsterlân in haar toekomstvisie vermeldt dat uitbreiding niet ten koste mag gaan van de open ruimte. Met grootschalige toeristisch recreatieve ontwikkeling in dit gebied neemt de druk op het (natuur)gebied onaanvaardbare vormen aan.

Grootschalige ontwikkeling in het gebied stuit op bezwaren en is ongewenst

 • voor altijd zal een uniek stukje Skarsterlân verdwijnen, een open veenweidegebied in combinatie met monumentale boerderijen,
 • het mooie open landschap wordt aangetast en fraaie vergezichten gaan verloren,
 • de natuurgebieden Nannewiid, Lytse Wiid en Douwe Pôlle zullen worden verstoord,
 • wanneer ook de stedelijke uitbreiding van Heerenveen-West gerealiseerd wordt, zal nog meer open ruimte worden opgeofferd. Juist de open ruimte biedt meerwaarde voor bewoners en toeristen in dit gebied,
 • strijdig met het vigerend streekplan van provincie Fryslân en visies/plannen van gemeente Skarsterlân,
 • permanente bewoning in de toekomst is niet uitgesloten,
 • de ecologische hoofdstructuur zal worden onderbroken,
 • broedvogels, die voorkomen op de rode lijst, zoals de porseleinhoen worden bedreigd.

Geschiedenis

Oorspronkelijk was dit gebied een moerassige wildernis dat veranderde met de komst van de turfgravers uit Giethoorn. De vervening drukte een stempel op het landschap in dit deel van Fryslân. Het Nannewiid dankt er zijn ontstaan aan. Waar de meeste plassen werden drooggelegd en in cultuur gebracht, bleef het Nannewiid één van de zeer weinig overgebleven niet drooggelegde veenmeren in Fryslân.

Huidige betekenis/situatie

Samen met de twee kleine aangrenzende moerasgebieden, Douwe Pôlle en Lytse Wiid, is het Nannewiid nu een belangrijk en waardevol natuurgebied. Natuur en huidig kleinschalig recreatief gebruik van het Nannewiid gaan hier prima samen. In dit prachtige stukje natuur met het omringende open landschap staan monumentale boerderijen, een geheel dat van grote cultuurhistorische waarde is.

Ook heeft het meer en de oevers een grote ecologische waarde. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is zeer gevarieerd door de afwisseling van open water, rietkragen, broekbos en rietvelden. Aan de westzijde van het meer liggen zeer waardevolle veenmosterreintjes waar onder meer Moerasviooltje, Heide- en Moeraskartelblad, Kleine valeriaan, Waterdrieblad, Veenpluis, Spaanse ruiter, Moerasvaren en Kamvaren groeien. In het gebied komen veel vogelsoorten voor. Broedvogels zijn onder andere de Bruine Kiekendief, Havik, Porseleinhoen, Wielewaal, Sprinkhaanzanger, Snor, Ijsvogel en Nachtegaal.

Het Nannewiid is nu nog de groene long tussen de stedelijke gebieden Joure en Heerenveen. Het is bovendien een belangrijke ecologische verbinding tussen De Rottige Meenthe en It Schar in het zuiden en De Deelen in het noordoosten.

 

Omgeving Nannewiid in beeld

klik op een foto om de volledige versie te bekijken
stuur je eigen foto's naar foto@vriendenvanhetnannewiid.nl toe

Stichting Vrienden van het Nannewiid

Op 15 december 2008 is de stichting Vrienden van het Nannewiid opgericht. Doelstelling van de stichting is: het behoud en de bescherming van het Nannewiid en omgeving, de flora en fauna, het karakter van het landschap en de cultuurhistorische waarde.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Gerben Algera, voorzitter; Bernardien Roze, secretaris en Ietje Kornelis, penningmeester. De eerste activiteit van de stichting Vrienden van het Nannewiid bestond uit het zich bekend maken aan de drie dorpsgemeenschappen rond het Nannewiid door middel van een folder. Vanaf 21 december 2008 zijn ruim 2500 folders verspreid over alle brievenbussen van de huishoudens in de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule, Rottum en Oudehaske.

De stichting Vrienden van het Nannewiid is een non-profit organisatie (statuten kunnen op aanvraag per email toegestuurd worden). De Vrienden van het Nannewiid hebben een spreekbuisfunctie: bekendheid geven aan de ontwikkelingen via de media, opdat zo veel mogelijk mensen zich een mening kunnen vormen en deze uitdragen. Namens de groep van donateurs heeft de stichting Vrienden van het Nannewiid bezwaar gemaakt tegen de ontwikkeling van een grootschalig Euro-Top-camping aan de zuidkant van het Nannewiid. Zij spraken in in commissievergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad van Skarsterlân. In het voorjaar van 2009 vond een eerste beoordeling en besluitvorming in de Gemeenteraad van Skarsterlân plaats. Dit leidde tot aanvullende onderzoeken en voorlopig uitstel van de plannen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 heeft de stichting Vrienden van het Nannewiid op allerlei manieren aandacht gevraagd voor deze ongewenste ontwikkeling. De inwoners van de omliggende dorpen stemden vervolgens massaal op de politieke partijen die deze ontwikkeling ook afwezen. Vrijwel direct aansluitend op de verkiezingsuitslag werd het campingplan afgeblazen. Dit tot grote opluchting van bezorgde omwonenden en Vrienden van het Nannewiid.

Activiteiten van de stichting zijn o.a.:

 • Excursies, naar o.a. Douwe Pôle en Lytse Wiid,
 • Deelname aan de Nacht van de Nacht,
 • Stimuleren van natuurwerkdagen in het gebied,
 • Bijwonen van informatiebijeenkomsten,
 • Verzorgen van presentaties en nieuwsbrieven,
 • Organiseren van politiek debat,
 • Alert blijven en zo nodig acties organiseren tegen
  ongewenste ontwikkelingen.

Stichting Vrienden van het Nannewiid is aangesloten bij de
Friese Milieu Federatie.

Nieuwsbrief

Wij hebben besloten om als stichting met enige regelmaat een nieuwsbrief rond te sturen om geinteresseerden op de hoogte te houden van activiteiten. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven nog eens rustig nalezen.

PDF logo Nr. 15 - Oktober, 2015
PDF logo Nr. 14 - Mei, 2014
PDF logo Nr. 13 - Oktober, 2013
PDF logo Nr. 12 - Juni, 2013
PDF logo Nr. 11 - Oktober, 2012
PDF logo Nr. 10 - Mei, 2012
 
Lees hier de andere nieuwsbrieven.

Omgeving Nannewiid

Omgeving Nannewiid

Behoud van dit unieke landschap

Vrienden van het Nannewiid willen zich inzetten voor behoud van dit unieke landschap. Dit doen ze niet alleen voor zichzelf, maar voor alle inwoners van Skarsterlân en wijde omgeving die hier graag fietsen, surfen, schaatsen, varen, wandelen of met auto langs rijden. En niet in de laatste plaats voor het nageslacht. Vrienden van het Nannewiid blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Zij willen de spreekbuis zijn voor bewoners en voeren, als het nodig is, actie voor het behoud van het landschap rond het Nannewiid.

Monumentale boerderijen

Klik op de afbeelding hieronder voor een foto van één van de monumentale boerderijen waarnaast het beoogde recreatieplan zou komen te liggen.

Monumentale boerderij

We kunnen dit niet alleen

Als U ook actief een bijdrage wilt leveren aan onze doelstelling, laat het ons dan vooral weten. Wij zoeken steun en hebben hulp nodig van alle mensen die, net als wij, ook zo kunnen genieten van het Nannewiid en haar prachtige omgeving. U kunt uw steun kenbaar maken via deze website:
www.
vriendenvanhetnannewiid.nl

Mailen of schrijven mag natuurlijk ook. Ons postadres is:
Streek 20
8464NC Sintjohannesga

E-mail adres:

vriendenvanhetnannewiid
@gmail.com

Uw steun is belangrijk

Uiteraard heeft de stichting geld nodig voor haar activiteiten. Wilt u de stichting ook financieel steunen? Word dan donateur!
Aanmelden als donateur kan zeer eenvoudig door contact met ons op te nemen, of maak uw jaarlijkse bijdrage van minimaal € 5,= over op rekening NL95 RABO 0148 1537 20 ten name van de "Stichting Vrienden van het Nannewiid" onder vermelding van DONATEUR. Vermeld ook uw naam en adres of maak dat bekend via bovenstaand e-mailadres. Wilt u liever geen donateur worden, maar ons wel financieel steunen met een eenmalige bijdrage, dan kan dat uiteraard ook. U maakt dan uw bijdrage over op hetzelfde bankrekeningnummer maar dan onder vermelding van GIFT.

Kwetsbaar gebied
Het gebied rond het Nannewiid wordt door het Staatsbosbeheer zelfs gekenmerkt als
"kwetsbaar gebied".

Porseleinhoen

Als boegbeeld hebben wij de porseleinhoen. Luister hieronder naar het geluid van deze kleine watervogel (zie logo en foto).