ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen

Op 8 juli 2021 was er een tweede ontwikkelatelier in het Kulturhûs van Oudehaske. Deze bijeenkomst was een vervolg op het eerste ontwikkelatelier, dat plaats vond in september 2020. Aanleiding voor het gebiedsplan is het dichtslibben en forse toename van de plantengroei in het Nannewiid. Dit belemmert het recreëren op het Nannewiid. De kosten van het baggeren zijn zodanig hoog, dat gezocht wordt naar verdere ontwikkelmogelijkheden die in de kosten kunnen bijdragen. Op verzoek van de stichting Nannewiid, is met subsidie van gemeente en provincie het bureau Witteveen en Bos gevraagd om een integraal gebiedsplan te maken op basis van een inventarisatie van kansen en wensen van omwonenden, inwoners van de nabijgelegen dorpen, recreanten van Warena, recreatieondernemers, dorpsbelangen, gemeente en Staatsbosbeheer.

De ontwikkelateliers kunnen steeds rekenen op een goede opkomst. Vrienden van het Nannewiid hebben beide bijeenkomsten met belangstelling gevolgd. Op 8 juli werden op basis van de inventarisaties drie concepten van ontwikkelfasen gepresenteerd en was er volop gelegenheid te reageren op de plannen. Enthousiasme voerde de boventoon, maar al gauw werd ook gevraagd naar een timing van het gewenste baggeren. Dit laatste bleef onbekend. Sowieso moet dit gebiedsplan eerst ook nog aan de orde komen in een volgend werkatelier met de direct betrokkenen: stichting Nannewiid, gemeente, provincie, Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer.

Suggesties in het gebiedsplan zijn:
– Een rûntsje Nannewiid: een wandelpad via een loopbrug over een slibvang door het noordelijke deel van het Nannewiid en een wandelpad met vlonder (evt. fietspad) langs de zuidkant van het Nannewiid.
– Uitbreiding van de dagrecreatielocaties aan de oostkant langs de Badweg.

In later stadium:
– Vaarroute naar Heerenveen en langs de zuidkant van het Nannewiid naar het Tjeukemeer.
– Natuur-inclusieve landbouw in de regio rond het Nannewiid
– “Exclusieve overnachtingen” in blokhutten aan de zuidkant van het Nannewiid.
– Uitbreiding zuidoostkant Oudehaske met een waterrijke eco-woonwijk.

Als verdienmodellen werden genoemd een windturbine bij het dorp Oudehaske, de uitbreiding van de woonwijk en de verhuur van blokhutten in het natuurgebied aan de zuidrand.

Vrienden van het Nannewiid heeft bij het ontwikkelatelier gepleit voor de bescherming van de zuidoever als “stil natuurgebied”. Daarnaast is er verzocht om meer aandacht voor de ecologische zone richting de Deelen en het behoud van de groene zone richting Heerenveen. Vanaf het fietspad langs het Nannewiid is het een fantastische beleving van het Nannewiid over de rietkraag, het zou jammer zijn als dit plaats moet maken voor een uitbreiding van de dagrecreatie.

Ook Staatsbosbeheer gaf nogmaals aan dat dit natuurgebied een “pareltje” is in Friesland. Aan de westen zuidkant van het Nannewiid groeit een prachtige rietkraag aan die juist ook een aantrekkelijke broedlocatie voor vogels kan worden. Staasbosbeheer heeft begrip voor de wens om deze natuur van dichterbij te willen beleven, maar noemt ook de noodzaak voor een gepaste afstand. Nogmaals werd gememoreerd, dat men tot nu toe op het Nannewiid alleen ongemotoriseerd mag varen en elektrisch varen niet is toegestaan.

Al met al een informatieve avond waarbij een uitgebreide inventarisatie werd gepresenteerd maar de relatie naar de baggerwens van Stichting Nannewiid onduidelijk bleef.

Vrienden van het Nannewiid blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en zal steeds reageren vanuit haar doelstelling: behoud en bescherming van het Nannewiid, de natuur, maar ook de omgeving en de cultuurhistorisch waarde.

Midden jaren negentig van de vorige eeuw is een ingrijpende en kostbare schoonmaak- en hersteloperatie uitgevoerd om het gebied en het meer te redden. Deze miljoeneninvestering heeft de waterkwaliteit in de loop der jaren sterk doen verbeteren en de natuur heeft zich kunnen herstellen, die daardoor weer veel gevarieerder is geworden. Sinds deze hersteloperatie is er echter geen of nauwelijks onderhoud uitgevoerd waardoor het Nannewiid momenteel weer dicht slibt en recreatie, als zwemmen, kanoën, surfen en suppen, wordt bemoeilijkt.

Plannen worden momenteel gesmeed om het meer opnieuw uit te baggeren en weer voor (kleinschalige) recreatie bruikbaar te maken. De haalbaarheid hiervan is echter nog ongewis en de financiering is ook nog niet rond. Om één en ander gefinancierd te krijgen wordt gezocht naar uitbreiding van de kleinschalige recreatieve mogelijkheden op en rond het Nannewiid. Hierbij wordt ook gedacht aan o.a. een sloepenroute vanaf Heerenveen door het Nannewiid.

Vrienden van het Nannewiid staat een opnieuw uitbaggeren van het meer niet in de weg maar is beducht voor sterk toenemende (recreatieve) activiteiten op en rondom het meer. Met al te grote toeristisch recreatieve ontwikkeling in dit gebied neemt de druk op het (natuur) gebied onaanvaardbare vormen aan.